background

Dịch vụ tư vấn.

Được coi là "Con hổ châu Á", mà không còn nghi ngờ gì khi Việt Nam đang có một thị trường tăng trưởng tích cực, một môi trường đầu tư thuận lợi đã hình thành. Phía Việt Nam có mối quan tâm hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Đồng thời, nhiều thị trường chi nhánh chưa được hình thành đầy đủ, do thiếu sự tham gia của các tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng và các nhà đầu tư cá nhân. Dân số Việt Nam hiện nay là 94 triệu người và có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 1,3%, dân số dưới 35 tuổi chiếm 50% dân số cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP đang tăng dần trong những năm gần đây. Đây là khu vực vô cùng thú vị cho các nhà đầu tư trong việc mua sắm tài sản, tạo ra các cấu trúc kinh doanh dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau, do đó đòi hỏi các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cao trong nhiều lĩnh vực và hiện nay thị trường dịch vụ này chỉ đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có tiềm năng phát triển vô cùng lớn, có tính đến sự tiến bộ của nền kinh tế, tỷ lệ hội nhập cao của vốn nước ngoài, cũng như những khó khăn cho các công ty nước ngoài trong việc hiểu rõ cơ cấu tổ chức và kinh doanh, cấp giấy phép và cơ chế chứng nhận, cũng như cơ sở lập pháp của Việt Nam.